Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:26 11/09/2018  

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2018 – 2019

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP 1/1

LỚP 1/2

LỚP 1/3

LỚP 2/1

LỚP 2/2

LỚP 2/3

LỚP 3/1

LỚP 3/2

LỚP 4/1

LỚP 4/2

LỚP 5/1

LỚP 5/2

2

SÁNG

 

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán

Toán

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Toán

Khoa học

Tập đọc

Âm nhạc

Tập đọc

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Âm nhạc

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Kể chuyện

Kể chuyện

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

CHIỀU

1

Toán

Tiếng Việt

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toá n

Tin học

Toán

Anh văn

LTVC

Đạo đức

Chính tả

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Âm nhạc

TNXH

Anh văn

Kĩ thuật

Thể dục

Tiếng Việt

3

Thủ công

TNXH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Anh văn

Địa lí

Tin học

Địa lí

Thể dục

4

TNXH

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

TNXH

Anh văn

Toán

Thể dục

Lịch sử

Tin học

3

SÁNG

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Toán

Thủ công

Âm nhạc

Toán

Toán

Anh văn

Toán

2

Tiếng Việt

Đạo đức

Tiếng Việt

Toán

Thể dục

Chính tả

Tập viết

Chính tả

Tập đọc

Âm nhạc

Anh văn

Tập đọc

3

Đạo đức

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Kể chuyện

Kể chuyện

Thể dục

Toán

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

4

Toán

Tiếng Việt

Toán

Chính tả

Chính tả

TNXH

Chính tả

Tập viết

Mĩ thuật

Đạo đức

Toán

Anh văn

CHIỀU

1

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

Toán

Kể chuyện

Anh văn

Toán

Khoa học

2

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Anh văn

Chính tả

Thể dục

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tập viết

Tiếng Việt

Đạo đức

Đạo đức

Thể dục

Toán

Toán

Khoa học

Kĩ thuật

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Thể dục

Đạo đức

Kĩ thuật

Kể chuyện

Tiếng Việt

Đạo đức

4

SÁNG

1

Thể dục

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

TNXH

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Anh văn

2

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

TNXH

Âm nhạc

Toán

Tập đọc

Toán

LTVC

Chính tả

LTVC

Anh văn

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tập đọc

Tập đọc

Chính tả

Anh văn

Mĩ thuật

Khoa học

TLV

Kĩ thuật

Toán

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Tập viết

Anh văn

Thủ công

Lịch sử

Khoa học

Mĩ thuật

LTVC

 

 

CHIỀU

 

 

 

SHCM

 

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

SHCM

5

SÁNG

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Toán

LTVC

Toán

Anh văn

Thể dục

Toán

Tin học

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

Chính tả

Thể dục

Chính t ả

Anh văn

Tin học

LTVC

Khoa học

TLV

3

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

LTVC

LTVC

Kể chuyện

TNXH

Toán

LTVC

Thể dục

Toán

Khoa học

4

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Chính tả

Đạo đức

Toán

LTVC

Chính tả

Toán

Khoa học

TLV

Lịch sử

CHIỀU

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

Mĩ thuật

Toán

Anh văn

Tin học

TLV

TiếngViệt

LTVC

LTVC

2

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Thủ công

Thể dục

Mĩ thuật

Anh văn

LTVC

Tiếng Việt

Tin học

Kể chuyện

Toán

3

Toán

Âm nhạc

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

Toán

Anh văn

Mĩ thuật

4

Âm nhạc

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

TNXH

Thể dục

Lịch sử

Anh văn

Địa lí

6

SÁNG

1

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Tin học

Toán

Toán

Anh văn

Thể dục

Toán

2

Toán

Âm nhạc

Tiếng Việt

TLV

TLV

Thủ công

Thể dục

TLV

Chính tả

Anh văn

Tin học

TLV

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mĩ thuật

Thủ công

TLV

TLV

Thể dục

Anh văn

Toán

Toán

Tin học

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Thủ công

Tập viết

Tiếng Việt

Toán

Tin học

Anh văn

TLV

TLV

Kể chuyện

CHIỀU

1

Thủ công

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

Tiếng Việt

Toán

TLV

Tiếng Việt

Toán

Toán

2

Toán

Thủ công

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

SHTT

SHTT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

Âm nhạc

Mĩ thuật

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

SHTT

Số lượt xem : 131

Các tin khác